ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕПРОМЕД“ ЕООД

Този уебсайт /наричан по-нататък „Сайтът“/ се управлява от „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕПРОМЕД“ ЕООД /наричано по-нататък „МЦ Репромед“/, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. “Васил Априлов“ № 14, с ЕИК 200968091.

„МЦ Репромед“ отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на тези данни. Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и какви са Вашите права.
Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като сме предприели необходимите технически и организационни мерки, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събира „МЦ Репромед“ ?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си, а в други случаи ние изискваме личните Ви данни, за да спазим законово задължение, за да сключим договор или защитим наш законен или Ваш жизненоважен интерес. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

Общи лични данни:

 •  три имена;
 •  ЕГН;
 • данни по лична карта;
 • адрес;
 • месторождение;
 • електронна поща;
 • телефон за контакт;

Чувствителните лични данни:

Събираме и обработваме чувствителни лични данни за Вас, с цел осигуряването на здравни грижи и лечение, както и за целите на медицинската диагноза. Това могат да бъдат: данни за здравословното Ви състояние, генетичен и биологичен материал и др.
Как използваме и споделяме информацията Ви
Ние обработваме личните данни, които събираме за следните цели:
установяване на самоличност;
извършване на изследвания, лечение, медицинска диагноза и други здравни услуги,

  •  за целите на асистирана репродукция;
  • с цел осигуряване на Вашата сигурност и предоставяне на качествени услуги при извършване на видеонаблюдение в нашите общи помещения;
  •  задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство – т.н. финансово-счетоводна дейност;
  •   задължения за предоставяне на информация на всички държавни и регулаторни органи.

С кого споделяме информацията Ви:

„МЦ Репромед“ използва трети страни за осъществяване на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, а именно: външни консултации със специалисти, други лечебни заведения за асистирана репродукция, лаборатории, НАП, НОИ, Център за асистирана репродукция, Изпълнителна агенция по трансплантация, общини, счетоводна кантора, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации. В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат Вашите лични данни. „МЦ Репромед“ обаче винаги ще контролира и ще подсигури най-висока сигурност на данните Ви с цел тяхното опазване.
Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и непредоставянето на личните данни би могло да доведе до отказ от предоставяне на услугата ни.

Употреба на бисквитки на Сайта
„МЦ Репромед“  събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки.

Докога съхраняваме информацията Ви
Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

Част от тези срокове са:
– 5 години, считано от датата на прекратяване на сключените с нас договори;
– 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
– 30 години за документацията свързана с асистираната репродукция;
– 2 месеца от записа при видеонаблюдение;

Сигурност
„МЦ Репромед“ е предприел мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Прехвърляне между държави
Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен със съвременни технически средства. „МЦ Репромед“ няма да прехвърля данните Ви извън рамките на ЕИП.

Вашите права при обработка на лични данни – достъп, корекции и оттегляне
По всяко време можете да поискате от „МЦ Репромед“ да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате „МЦ Репромед“ да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни от „МЦ Репромед“. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.
Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Можете да депозирате жалби във връзка с обработката на Вашите лични данни до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни – гр. София.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни
Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели „МЦ Репромед“ я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ако имате въпроси по отношение защита на личните данни, можете да се обърнете към „МЦ Репромед“ и нашето Длъжностно лице по защита на личните данни:

гр. Плевен, ул. “Васил Априлов“ № 14
e-mail: repromed@abv.bg
Тел: 064/80-30-23
„МЦ Репромед“